Oaza Sigurnosti Kragujevac

Aktuelnosti

aktuelnosti


Od 1. decembra 2023. godine OAZA SIGURNOSTI je započela realizaciju projekta ‚‚Sobriety4you‚‚. OAZA SIGURNOSTI je partner sa organizacijama:

International Public,Municipal And Non Government Organizations

Project Support Association,PRODER, Asociación Socio-Cultural Verde Sur Alcalá, ACTIVE CITIZENS PARTNERSHIP, Compass -

Beratung,Begleitung und Training Gemeinnützige GmbH.

OAZA SIGURNOSTI u partnerstvu sa organizacijom CENTAR ZA PODSTICANJE DIJALOGA I TOLERANCIJE Iz Čačka realizuje projekat KAKO DO (BOLJE) POPULACIONE KULTURE od 15. septembra do 1. decembra 2023. godine. Realizovane su aktivnosti u Kragujevcu, Čačku i Rači.

Kompanija Daibau International je pokrenula društveno-odgovorni projekat ‚‚Dobra ela stvaraju heroje‚‚ gde je izneđu ostalih udruženja u Srbiji pozvana i Oaza Sigurnosti da se priljuči.

Više informacija o ovoj aktivnosti možete da dobijete na web sajtu https://www.daibau.rs/dobra_dela_stvaraju_heroje

OAZA SIGURNOSTI je partnerska organizacija na projektu KA2-2020-1-TRO1-KA204-093850, BASICEDU- Development of Model for Strengthening Competences of Disandvantaged Women thhrough Basic Education

Projekat BASICEDU se bavi potrebama veoma specifične i ranjive ciljne grupe žena iz marginalizovanih grupa zbog njihovog obrazovnog, socijalnog i ekonomskog porekla i izloženih riziku od diskriminacije zbog rodnih stereotipa, što je u poslednje vreme najvažnija agenda u EU. Fundamentalne društveno-kulturne barijere ometaju ekonomsku integraciju žena. Pored toga, postoje institucionalne i zakonske prepreke, kao što su loš pristup stručnoj obuci ili poslovima u formalnom (posebno privatnom) sektoru, nedostatak usluga brige o deci, nefleksibilno radno vreme i negativni podsticaji u politici tržišta rada. Štaviše, žene koje žive u ruralnim područjima imaju veću vjerovatnoću da budu nezaposlene i žive dalje od prilika na tržištu rada, a takođe se suočavaju sa nizom izazova u svom društvenom životu i nisu ravnopravne u prepoznavanju svog angažmana uopšte. Da bi se omogućilo ženama koje žive u ruralnim područjima da se na najbolji mogući način integrišu u profesionalne prilike, potreban je kohezivniji pristup integracije, počevši od vođenja i podrške od dolaska preko identifikacije odgovarajućih obrazovnih i profesionalnih mogućnosti, do praćenja, osnaživanja i mentorstva. žene u nepovoljnom položaju ne samo da prihvate osnovne vrednosti EU, već i da se osećaju slobodne da razviju svoj potencijal za učešće na tržištu rada. Ovo je proces koji takođe zahteva aktivan doprinos i snažnu saradnju između zemalja EU kako bi se ponudila takva podrška i smernice usmerene na žene u nepovoljnom položaju na transnacionalnom nivou.Potrebe za profesionalnu integraciju žena uveliko variraju u zavisnosti od njihovog obrazovnog i profesionalnog porekla. Žene koje žive u ruralnim područjima suočavaju se sa specifičnim problemima kao što su ranjivost koja je rezultat izloženosti diskriminaciji ili doživljenom nasilju, nedostatak vještina i kompetencija, susret s kulturnim i jezičkim barijerama, kao i rizici od socijalne isključenosti i/ili rodne diskriminacije. Međutim, ova raznolikost u poreklu žena iz marginalizovanih grupa nije dovoljno izražena u programima integracije na tržište rada, čiji okvir za uključivanje žena u nepovoljnom položaju nije oblikovan s obzirom na različite potrebe i interese žena iz marginalizovanih grupa. Dakle, potrebno je identifikovati aktivno učešće žena u ekonomskom životu i razvijanju konkretnih inicijativa i pristupa u korist žena na selu. Po ovom pitanju, neophodno je stvoriti rodno osetljiv pristup na nivou EU kroz saradnju sa odabranim ruralnim podsektorima i obezbediti profesionalnu orijentaciju za žene u višim i niže kvalifikovanim segmentima i podržati razvoj novih mera za demonstriranje prednosti veća zaposlenost žena koje žive u ruralnim područjima.

Cilj i Svrha Projekta

Opšti cilj projekta je da omogući efikasniju integraciju žena i žena u ruralnim područjima u EU na tržište rada. Ciljevi projekta su (i) osnaživanje žena u nepovoljnom položaju i žena koje žive u ruralnim područjima kroz unapređenje njihovih daljih profesionalnih mogućnosti i na taj način olakšavanje njihovog pristupa tržištu rada; (ii) da uspostavi mentorstvo i osnaživanje.

Ciljna grupa

Projekat ima primarne i sekundarne ciljne grupe. Primarna ciljna grupa su žene iz marginalizovanih grupa kroz posebno osmišljene module obuke koji unapređuju njihove ključne kompetencije. Sekundarna ciljna grupa su žene mentorke kroz specifične smernice za mentorstvo i osnaživanje žena iz marginalizovanih grupa. Program će biti pilotiran u 6 partnerskih zemalja sa 120 žena sa ugroženim poreklom, uključujući 60 žena mentora kroz razmenu ličnog iskustva i naučenih lekcija, pokazujući empatiju i razumevanje za specifične potrebe žena iz marginalizovanih grupa , kao i ohrabrujući ih da idu korak dalje. pa čak i prevazilaze sopstvena očekivanja.

Intelektualni Rezultati

Projekat zvanično ima 3 intelektualna rezultata kao IO2. BASICEDU Program mentorstva i osnaživanja, IO3. BASICEDU Knjiga aktivnosti osnaživanja i, IO4. Platforma za onlajn učenje.

IO2. BASICEDU program mentorstva i osnaživanja: Projekat BASICEDU će razviti BASICEDU program mentorstva i osnaživanja, koji je usmeren na žene iz marginalizovanih grupa kroz posebno dizajnirane module obuke poboljšavajući njihove ključne kompetencije kao primarna ciljna grupa i žene mentorke kroz specifične smernice za mentorstvo i osnaživanje žene iz marginalizovanih grupa kao sekundarna ciljna grupa. Program će biti pilotiran u 6 partnerskih zemalja sa 120 žena sa ugroženim poreklom, uključujući 60 žena mentora kroz razmenu ličnog iskustva i naučenih lekcija, pokazujući empatiju i razumevanje za specifične potrebe žena iz marginalizovanih grupa, kao i ohrabrujući ih da idu korak dalje. pa čak i prevazilaze sopstvena očekivanja.

IO3. BASICEDU Priručnik aktivnosti osnaživanja: Najmoćnije i najuticajnije aktivnosti i prakse iz programa Mentorstvo i osnaživanje biće odabrane i prenete u BASICEDU PRIRUČNIK AKTIVNOSTI OSNAŽIVANJA. Priručnik upoznaje učesnike sa praksama svesnosti i vežbama za jačanje samosvesti i samopouzdanja. Takođe će sadržati inspirativne priče o uspehu, koje su kreirale žene iz marginalizovanih grupa koje su učestvovale, dele sopstveno iskustvo i dostignuća koja su postigle, delujući tako kao uzori u svojim zajednicama. Ovaj priručnik će biti proizveden uz podršku žena iz marginalizovanih grupa i njihovih mentorki, i distribuirana drugim ženama u njihovom okruženju. Aktivnosti u knjizi biće jasne i jednostavne za primenu.

IO4. Platforma za onlajn učenje: Paralelno sa razradom Programa za mentorstvo i osnaživanje, sadržaj učenja će biti transformisan u interaktivniji onlajn format sa Online platformom. Platforma će predstaviti učesnike iz svih partnerskih zemalja, ali će direktno uticati na njihov nivo autonomije, kreativnosti, uticaja i angažovanja. Platforma će biti dalje dostupna nakon završetka projekta za druge žene i ciljne grupe iz marginalizovanih kategorija. Još jedan važan efekat biće obuka i uključivanje 50 žena mentora i deljenje njihovog iskustva, znanja i uspostavljanje mreže za lakšu integraciju žena iz marginalizovanih grupa u društvo i tržište rada. Konačno, projekat BASICEDU predviđa aktivnost učenja, podučavanja i obuke koja podstiče i jača razmenu znanja i iskustva između uključenih partnerskih organizacija.

Rezultati

BASICEDU projekat predviđa sledeće rezultate i proizvode: (i) biće razvijen BASICEDU program mentorstva i osnaživanja, (ii) najmoćnije i najuticajnije aktivnosti i prakse iz programiranog mentorstva i osnaživanja biće odabrane i prenete u BASICEDU Priručnik aktivnosti osnaživanja i (iii) Paralelno sa razradom Programa za mentorstvo i osnaživanje, sadržaj učenja će biti transformisan u onlajn format i postavljen na onlajn platformu. Konačno, projekat BASICEDU predviđa aktivnost učenja, podučavanja i obuke koja podstiče i jača razmenu znanja i iskustva između uključenih partnerskih organizacija.

Trajanje 31 Decembar 2020 – 30 Decembar 2022

O realizaciji projekta možete se informisati na web sajtu https://www.basicedudwe.com/tr

                

Rezultati projekta „Podrška ženama sa sela za život bez nasilja“, koji je realizovalo Udruženje građana „Oaza sigurnosti“, uz podršku UN Women Srbija i finansijsku podršku Kraljevine Norveške, predstavljeni su na konferenciji u zgradi Grada.

Projekat je realizovan u selima Dragobraća, Božurnja, Topola, Knić i Lužnice u trajanju od godinu dana, od maja prošle godine do maja ove godine. Inače, ovaj projekat je deo velikog projekta Ujedinjenih nacija pod nazivom „Unapređenje bezbednosti žena sa sela u Srbiji“.

- Cilj ovog projekta je da delimo informacije ženama na selu, da ih osvestimo o tome koja su njihova prava, i kada se desi nasilje kome da se obrate. Smatram da su žene sada osvešćenije kada je u pitanju ova tema i prepoznaju sve više vidova nasilja. Mislim da je ekonomsko nasilje vid nasilja koji je najmanje prepoznat, ali ostale vidove nasilja i diskriminacije prepoznaju, ali nisu dovoljno ohrabrene da ga prijave – rekla je Mina Mijailović, koordinatorka projekta.

Volonteri koji su bili podrška ovoj organizaciji obišli su oko 800 domaćinstava, podelili informativni materijal i dali smernice o tome kome mogu da se obrate u slučaju nasilja i koje usluge u oblasti socijalne zaštite postoje za žrtve porodičnog nasilja. Udruženje „Oaza sigurnosti“ ima i SOS telefon i besplatnu pravnu pomoć kao vid podrške žrtvama nasilja.

Grad Kragujevac gotovo dve decenije neguje saradnju sa civilnim sektorom. Jačajući kapacitete civilnog sektora, stvarajući intersektorske mreže za zbrinjavanje žena koje su u partnerskom nasilju i jačajući pojedinačne kapacitete svakog udruženja, grad Kragujevac je stvorio jaku i čvrstu bazu.

Saradnja sa „Oazom sigurnosti“ datira od 2002. godine. Sarađivalo se na projektu izgradnje Sigurne kuće, a 2008. godine, na njihovu inicijativu je potpisan Protokol o međusektorskoj saradnji u procesu zbrinjavanja žrtava partnerskog nasilja.

ZAGOVARAČKA STRATEGIJA: Besplatno čuvanje dece žena koje su preživele porodično nasilje

U okviru projekta “Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživele nasilje“ koji finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima iz programa Austrijske razvojne saradnje", a koji sprovodi Autonomni ženski centar, Oaza Sigurnosti sprovodi zagovaračku strategiju: Besplatno čuvanje dece žena koje su preživele porodično nasilje.

Žene sa iskustvom nasilja u porodici, nakon izlaska iz nasilja se suočavaju sa brojnim problemima. Za izgradnju novog života i osnaživanje potrebno je dosta energije i snage. Mnoge žene koje su živele u nasilju bile su izolovane od prijatelja i porodice i ograničeno ili uopšte nisu imale društveni život. Kako bi se vratile normalnom životu, pored psihološke podrške i ekonomskog osnaživanja potrebno im je olakšati i brigu o deci, pogotovo ako su deca predškolskog uzrasta ili učenici nižih razreda osnovne škole. Žene često ističu da nisu u mogućnosti da rade jer nemaju kome da ostave decu na čuvanje.

Na osnovu istraživanja koje je sprovedeno, prikupljani su primeri dobre prakse u zemlji i region, gde smo došli do zaključka da Deca koja su svedoci porodičnog nasilja nigde nisu priznata kao posebna kategorija dece sa kojom je potrebno raditi na svim sociološkim aspektima (osim za vreme boravka u Sigurnoj kući). Kako sve besplatne usluge za određene kategorije dece, bilo da su u pitanju vrtići, igraonice, radionice, dnevni boravci…finansira uglavnom Lokalna samouprava, (izuzetno NVO, čije usluge su kratkoročne), potrebno je uticati na Gradsku upravu, kako bi omogućila konstantan rad sa decom iz ove kategorije, bilo kroz besplatan boravk u vrtićima ili kroz igraonice, već postojeće ili novooformljene za ovu namenu.

Ono što je karakteristično za ovu decu jeste to što su ta deca osetljiva i ranjiva kategorija dece i zahtevaju poseban program rada u cilju ublažavanja i prevazilaženja posledica koje je nasilje ostavilo na njihov razvoj. Organiozovale smo tri sastanka sa predstavnicima Gradske uprave i Centrom Kneginja Ljubica, gde smo zagovarale ideju da sa ovom decom rade specijalno obučeni vaspitači. Druga specifičnost je ta što potreba za zbrinjavanjem, odnosno čuvanjem ove dece nije svakodnevna niti celodnvna, već povremena, privremena i po par sati u toku dana. Ovakvim orgnaizovanjem čuvanje dece majke bi mogle da se posvete sebi, što je važno u postupku osnaživanja, da obave određene administrativne poslove, da se posvete traženju posla i sl. Iimajući u vidu specifičnost ove potrebe ( poseban program rada sa ovom decom i provremeni i povremeni karakter) .predlažemo uvođenje nove vrste usluga u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou – “Predah - smeštaj za decu svedoke i žrtve nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja”.

Pravni osnov za uvođenje ove vrste usluge je izmena, odnosno dopuna Odluke o socijalnoj zaštiti grada Kragujevca.

Drugi model organizovanje ove vrste usluga je i mogućnost da se u okviru javnoprivatnog partnersta u pružanju ove usluge uključe i privatna obdaništa uz sufinansiranje grada ove usluge, s tim što bi se na ovaj način rešio samo problem čuvanja dece predškolskog uzrasta.

Oaza sigurnosti stalno radi na poboljšanju usluga koje se tiču nasilja nad ženama. Ovog puta širimo svoj tim koji će pružati podršku ženama žrtvama porodičnog nasilja, kako putem SOS telefona, tako i kroz konkretne usluge. Održan je trening na kome su nove članice upoznate sa novim standardima u pružanju usluga žrtvama nasilja u porodici.

Aktivnost je realizovana uz podršku UNDP u okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III".

UNDP Serbia

Na projektu ‚‚Podrška ženama sa sela za život bet nasilja‚‚ u julu mesecu smo realizovali istraživanje o rodno zasnovanmom nasilju u seoskim sredinama  u Kniću, Dragobraći, Lužnicama i Božurnji. Organizovali smo i info sesije sa ženama na kojima su učestvovale i članice Oaze Sigurnosti gde se govorilo o nasilju nad ženama kao i o rodnoj diskriminaciji i koje su to zakonske mogućnosti na koje žena koja je žrtva nasilja ili diskriminacije može da se pozove.

Članice Oaze Sigurnosti su prisustvovale edukaciju upravljanje projektima koju je organizovao donator UN Women Srbija u Vrnjačkoj Banbji 27,28 i 29 septembar 2021.god.

Od 1. jula nas možete pozvati svakoga radnog dana od 9 do 14 časova na telefon 034/332-048 ili na broj mobilni telefon 063 1029833.

Od juna 2021. godine OAZA SIGURNOSTI  će pružati podršku ženama žrtvama nasilja u porodici putem SOS telefona. Finasiranje te usluge je obezbeđeno dobijanjem granta od UNDP Srbija koji je finasiran od strane vlade kraljevine Švedske. Ugovori su uručeni u prostorijama uprave za rodnu ravnopravnost vlade Republike Srbije u prisustvu predstavnica 8 ženskih udruženja u Srbiji kao i potpresednice vlade Republike Srbije Zorane Mihajlović, ambasadora Kraljevine Švedske i direktorke UNDP u Srbiji.

Od maja 2021.godine OAZA SIGURNOSTI počinje sa realizacijom projekta ‚‚ Podrška ženama sa sela za život bez nasilja‚‚. Projekat je podržan od strane UN Women u Srbiji a donator je vlada Kraljevine Norveške.  Projekat će se realizovati na teritoriji okruga Šumadije u selima : Lužnice, Dragobraća, Božurnja i Knić.

Od 31.decembra 2020. godine Oaza Sigurnosti učestvuje u realizaciji projekta ‚‚ Razvijanje modela podrške ženama iz ranjivih grupa kroz osnovno obrazovanje‚‚. Projekat finasira nacionalna agencija Turske kroz shemu Erasmus +. Nosilac projekta je Ondokuz Mayis Univerzitet iz Turske a partnerske organizacije pored Oaze Sigurnosti su  i organizacije Bupent Bildung Und Projekt Netzwerkgmbh iz Nemačke, Asosiacion caminos - Asociacion Para El Intercambio Educacion Y Desarrollo Social iz Španije, Compass - Beratung, Begleitung Training Gemeinnutzige Gmbh iz Austije i Canik Public Education Center iz Turske.

 • Obaveštavamo sve naše korisnice da će u situaciji vanrednog stanja Oaza Sigurnosti i dalje pružati podršku, pravnu i psihološku. U tu svrhu možete nas kontakturati na telefone 0631029833 i 0631029838 kao i mejlom na adresu koju možete da vidite i posetom na ovom sajtu : info@oazasigurnosti.rs

    Takođe poruke možete da nam šaljete i na našu fejsbu stranicu Oaza Sigurnosti.    Ostajte nam zdravo.    Tim Oaze Sigurnosti

 • U 2019. godini Oaza Sigurnosti je bila partner u relizaciji projekta ’’ Standardizacija programa rada sa počiniocima nasilja u porodici sa odgovarajućom podrškom žrtvi’. Nosilac projekta je Centar za razvoj usluga socijalne zaštite ’’Kneginja Ljubica’’ iz Kragujevca. Projekat je finasijski podržan od strane UNDP Srbijai pored Kragujevca program rada sa počiniocima nasilja u porodici je pilotiran i u Novom Sadu. Oaza Sigurnosti je pružala psiholišku podršku ženam žrtvama nasilja u parterskim odnosima
 • . 

 • 15. marta 2018. godine Oaza Sigurnosti je obeležila 10 godina rada. U svečanom salonu u Skupštini Grada Kragujevca zajedno sa našim prijateljima i saradnicima podsetili smo se zajedničkog rada na projektima u kojima smo se trudili da dostignemo ciljeve koje smo odredili  kao organizacija. Projekti koji su ostali najzapaženiji u javnostu a koji su obeležili i rad Oaze Sigurnosti su ‚‚Sigurna kuća za žene i decu žrtve nasilja u porodici‚‚  i projekat ‚‚Podrška u borbi protiv karcinoma grlića materice za žene na seoskom području Grada Kragujevca‚‚

 

 • Oaza Sigurnosti od 1. septembra 2017. godine započinje realizaciju projekta ‚‚ Nova radna mesta za žene iz osetljivih grupa u Kragujevcu‚‚ koji se realizuje kroz program ‚‚ Znanjem do posla‚‚ a finasijski je podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju .

Projekat se odnosi na ekonomsko osnaživanje žena sa elementima dualnog obrazovanja. 15 žena iz ranjivih grupa u Kragujevcu su bile uključene u programe obuke. 10 žena je obučeno za rad u pekari, 2 žene su izabrale obuku za frizera, 2 za šminkera a jednoj ženi je finansiran kurs engleskog jezika -  napredni nivo. Po završetku obuke 2 žene su počele sa radom u pekari gde je vršena obuka.

 • Oaza Sigurnosti je od 1. Aprila 2017. godine započela sa realizacijom projekta ’’Senzibilisanje inter – sektorskih timova na rodni aspekt nasilja u porodici i nasilja nad decom’’ ’’koji se sprovodi u okviru zajedničkog projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II, koji realizuju UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP, u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji usmeren je na razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji. Zajedničkim delovanjem agencija Ujedinjenih nacija i Vladinih tela doprinosi se rešavanju problema nasilja u porodici i partnerskim odnosima, unapređuje podrška ženama, devojčicama i njihovim porodicama i stvara okruženje koje ne toleriše nasilje.

     Projekat se sprovodi uz podršku Vlade Švedske.

     17 i 18 maja u Nišu je organizovan seminar ‘’Rodno zasnovano nasilje’’ za članove inter – sektorskih timova iz Niša, Aleksinca, Knjaževca, Zaječara i Svrljiga. Predavačice na seminaru su bile Snežana Grujić, Ljiljana Đorđević I Anastasija  Grujić.

 • 15. decembra 2016. u Kragujecu  UNDP Srbija je održan nacionalni skup regionalne razmene iskustava u zaštiti od nasilja u porodici i partnerskim odnosima u okviru projekta INTEGRISANA ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI I PARTNERSKIM ODNOSIMA.  Skup su otvorili uvodnim izlaganjem  Maja Branković – Đunđić, Ujedinjene nacije-Program za razvoj (moderatorka,  Ljiljana Lončar, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Nikola Ribarić, načelnik Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu grada Kragujevca. Održana su predavanja : Uloga lokalne samouprave u prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama - Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu ; Multisektorska saradnja u zaštiti od nasilja u porodici i partnerskim odnosima – iskustva grada Kragujevca - Ana Miletić Vučković, CSR „Solidarnost“, Kragujevac ; Uloga ženskih nevladinih organizacija u integrisanoj zaštiti od nasilja nad ženama   - Mina Mijailović, NVO „Oaza Sigurnosti“ Kragujevac; Zrenjaninski model saradnje – iskustvo u praksi - Svetlana Grbo, CSR Grada Zrenjanina; Inovativni modeli - Ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje – Marina Ileš, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

 • 25. Novembra volonterke su učestvovale u promotivnoj akciji u supermarketima razgovarajući sa kupcima i deleći promotivni materijal. Tokom ove akcije je prikupljena donacija za  ’’Prihvatilište za žrtve nasija ’’ u vidu prehrambenih artikala i sredstava za higijenu.

 • Projektom ’’ Raspakuj nasilje’’ Oaza Sigurnosti je obučila 6 volonterki za pružanje podrške žrtvama nasilja u porodici.

 • Kao jednan od rezultata projekta  ’’Podrška loklanim samoupravama u Srbiji u borbi  protiv nasilja u porodici ’’ je potpisivanje Sporazuma o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija za područja Batočine , Lapova i Rače koje je organizovano 10. Novembra u Batočini. Potisivanju je pored predstavnika lokalnih samouprava i istitucija koje se bave zbrinjavanjem žrtava nasilja u porodici prisutvovao i zamenik ambasodora Republoke Češke u Srbiji Pavel Koblužka.    

A protokol u opštini Knić je potpisan 8. Decembra 2016.

Tokom istog projekta organizovana su predavanja za zaposlene u institucijama kao sastanci gde su prisustvovali predstavnici iz 6 opština šumadijskog regiona gde je realizovan projekat.

 • 26. oktobra održana je tribina ’’ Ako trpiš nasilje, obrati se..’’ na kojoj su govorili Ljiljana Đorđević iz Centra za socijalni rad ’’Solidarnost’’ Kragujevac, Dragan Petrović  inspektor Policijske uprave Kragujevac i Vera Simić, Oaza Sigurnosti

 

 • Oaza Sigrnosti od 01.07.2016. godine započinje realizaciju projekta „ Raspakuj nasilje“. S toga poziva sve koji su spremni da svoje slobodno vreme posvete drugima da se uključe u realizaciju ovog projekta. Poželjno je znanje engleskog jezika, a prednost imaju osobe koje su po zanimanju psiholozi, pedagozi, socijalni randici ili pravnici.

  Kontakt telefon 034 332 048  mobilni 063 10 29 833 , 063 10 29 832
  email : info@oazasigurnosti.rs 

 • Od 12 do 15 maja 2016. godine Oaza Sigurnosti je organizovala trening o psihosocijalnoj podršci žrtvama nasilja u porodici. Predavač psiholog- psihoterapeut  Stanislav Opelka iz Republike Češke a polaznici zaposleni u centrima za socijani rad u Aranđelovcu, Topoli, Batočini, Lapovu, Rači i Kniću.

 • Oaza Sigurnosti je podržala organizovanje kampanje za zaustavljenje i stigmatizaciju nasilja u partnerskim odnosima koju je organizovala Mother of Hope Cameroon 12. Februara 2016.god.

     Mother of Hope Cameroon in partnership with Oaza Sigurnosti Lunches the Campaign to End the Stigma around Intimate Partner Violence and to provide supportive resources for survivors with Women Leaders of Social Groups. The campaign kicked off with Seventeen Women leaders from different groups in Bamenda. This trainer of trainer’s workshop was organized on the 12th of February 2016 at the head office of MOHCAM in Savannah Street-Bamenda.

 • Mreža žena protiv nasilja Srbije podržala je održavanje radionice za superviziju rada na SOS telefonu za žene u situaciji nasilja u Centralnoj Srbiji. U subotu, 13. februara 2015., oko 20 konsultantkinja iz organizacija Oaza sigurnosti i Alternativni krug Kragujevac, Peščanik i Mreža žena Rasinskog okruga, prisustvovalo je ovoj radionici u organizaciji Udruženja žena Peščanik.Predavačice su bile Lepa Mlađenović, psihološkinja, trenerica, aktivistkinja za LGBT prava i konsultantkinja i Vesna Milićević, dugogodišnja konsultantkinja na SOS telefonu Autonomnog ženskog centra iz Beograda.Konsultantkinje su kroz niz vežbi imale priliku da se osvrnu na svoj rad, razmene mišljenja i iskustva, saznaju više o radu institucija i vežbaju procenu bezbednosnog rizika žena koje se obraćaju SOS službama.

 • „Blic žena“ već devet godina bira 10 naj žena „Blic žene“. Sve one su anonimne i obične, a opet neobične po svojoj hrabrosti, plemenitosti, posvećenosti... Po retkim i najvrednijim vrlinama koje su svojim delima i životom dokazale. I ove godine redakcija „Blic žene“ izabrala je 10 naj žena među više od 150 o kojima je tokom 2015. pisala.

To su Božana Ostojić iz Beograda, svetski šampion u ronjenju, Rosa Kandić iz Mihajlovca, vredna žena sa sela, Vera Simić iz Kragujevca, advokatica koja besplatno zastupa žene žrtve porodičnog nasilja, Tanja Kačar iz Beograda, socijalna radnica koja pomaže migrantima, Dragana Kojičić iz Zrenjanina, arhitektica koja obnavlja kuće od blata i tako ih čuva od zaborava, Goranka Milunović iz Sremčice, majka autističnog dečaka, Ljiljana Brzovan iz Rume, jedina žena sarač u Srbiji, Aleksandra Mišić iz Šapca, jedina žena vojnik koja je marširala na paradi u Moskvi i Dušica Kovjanić iz Pančeva, samohrana majka troje dece

 • U partnerstvu sa organizacijom Karitas iz Republike Češke, Oaza Sigurnosti relizuje projekat ’’ Podrška lokalnim zajednicama u Srbiji u borbi protiv nasilja u porodici’’. Projekat se  realzacije od  01.02.2016. god. – 31.01.2017.god.  na teritorijama opština Aranđelovac, Topola, Batočina, Rača, Lapovo i Knić. Cilj projekta je unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici u 6 ruralnih opština u regionu Šumasdija. Programski menadžer je Evžen Diviš – Karitas a menadžer projekta Mina Mijailović – Oaza Sigurnosti.

 • U 2015.godini Oaza Sigurnosti je u skladu sa obavezama iz Sporazuma  o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija na području Grada Kragujevca u situacijama nasilja u porodici i drugim slučajevima nasilja prema deci pružala pravnu pomoć i advokatske usluge žrtvama nasilja u porodici. Advokatice Oaze,  Milanka Stevović i Vera Simić sa svojim saradnicima su u toku 2015. godine  su pružale pravne savete, pisale tužbe i zastupale žrve nasilja u porodici u postupcima radi određivanja mera zaštite od nasilja u porodici, razvoda braka, vršenja roditeljskog prava, zastupale žrtve nasilja kao oštećene u krivičnom i prekršajnom postupku i pružale druge pravne i advokatske usluge žrtvama nasilja u porodici.


1.    razvod braka i vršenje roditeljskog prava:  napisano 44  tužbe, zatupanje u 41. postupku
2.    određivanje mere zaštite od nasilja u porodici: napisano 70 tužbi, zastupanje u 51. postupku
3.    zastupanje oštećenih u krivičnom postupku: zastupanje u 12 krivičnih postupaka
4.    ostale usluge: ukupno 18

 • Tokom kampanje ‘’ 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama ‘’ koja traje od 25 novembra do 10 decembra , Oaza Sigurnosti je obeležila gostovanjem u lokalnim medijima kao i organizovanjem radionica o nasilju nad ženama i u porodici u osnovnim školama u Kraguejvcu.

 

 • Kada se radi o temi nasilja u porodici svedoci smo  tabodinog, stereotpinog, punog predrasuda, na štetu žena, izveštavanja medija u Srbiji o muškom nasilju prema ženama. Brojni pokušaji da skrenemo pažnju medija na lošu praksu nisu dali velike efekte. To nas, kao i svaki put do sada nije obeshrabrilo, naprotiv, ojačalo nas je u nameri da tražimo nove načine da izvršimo pritisakMreaža žene protiv nasilje je odlučila da realizuje istraživanje u kome ćemo pitati žene koje su preživele muško nasilje na koji način one doživljavaju novinske članke posvećene ovom    problemu i kakve tekstove bi njima značilo da mogu da pročitaju u dnevnoj štampi a kakve ne, koje informacije bi novinari trebalo da objavljuju a koje ne, odnosno šta bi one volele da vide u novinama a što bi njih ohrabrilo i dalo im podršku na putu izlaska iz nasilja. Oaza Sigurnosti kao članica MREŽE  je uzela učešće u istraživanju i na obuci koja je održana 23.setembra 2015.god. u Beogradu je bila i njena predstavnica.

 • Od 23 juna do 2 jula 2015. godine u Kragujevcu je boravili predstavnici evaulacionog tima Češke razvojne agencije koja je finasirala projekat  ’’Podrška prevenciji karcinoma kod žena u regionu Šumadija , Srbija 2010 – 2012 ’’ . Nosioc projekta je organizacija Karitas iz Republike Češke a lokalni parneri  nevladina organizacija Oaza Sigurnosti i Dom Zdravlja Kragujevac.Članovi evaulacionog tima su bili dr. Vaclav Peha hirurg – onkolog  , Inka Pibilova i Tanja Menicanin.  Ono što je najviše interesovalo finasijere projekta je kakvo je stanje u Kragujevcu posle projekta. Da li se oprema koja je nabavljena tokom projekta i prešla u vlasništvo Doma Zdravlja i dalje koristi ze preglede žene i kako je nastavljeno lečenje žena kojima je dijagostifikovan karcinom?
   U tu svrhu obišli su citološku laboratoriju koja je renovirana sredstvima iz projekta , pogledali dokumentaciju pacijentkinja koja se nalazi kod Dr. Dubravke Đurković , koja je bila koordinator  Tima iz Doma Zdravlja koji je obavljao preglede na terenu i sastali se sa članovima Tima , lekarima i sestrama. Članovi evaulacionog tima iz Češke su bili zadovoljni  na koji je način realizovan stručni deo projekta.

Potvrada da je projekta uspešno realizovan dobili su i na terenu u selima koja su obišli : Gornje Komarice, Cerovac, Lužnice , Ramaća, Gornje Jarušice , Dragobraća kao i sa ženama iz Romskih naselja u Kragujevcu.


Na završnom sastaku koji je održan u Skupštini Grada Kragujevca na kojem su bili prisutni : Inka Pibilova , Tanja Menicanin ( Evaulacini tim češke razvojne agencije ),  Dr. Gordana Damnjanović  i Marija Đorđević ( ispred lolane samouprave ), Vera Simić i Mina Mijailović ( Oaza Sigurnosti), Dubravka Đurković ( Dom Zdravlja) i Nataša Kračunović ( udruženja žena obolelih od raka dojke DIVA). Evalulacioni tima je izneo da je impresioniran načinom na koji je realizovan projekat i na koji način su svi važni činioci u Kragujecu i u selima oko Kragujevca dali doprinos da se uspešno oragnizuju projektne aktivnosti.  Njihovo mišljenje je da bi to moglo da posluži kao dobar model da se uspešno sprovede Nacionala strategija za prevenciju karcinoma grlića materice.
Evaluacioni tim je na sastanku 3 jula 2015. godine  u ministarstvu zdravlja Republike Srbije  gde je izneo svoje impresije o uspešno realizovanom projektu u Kragujevcu i izrazio želju da se nađu modeli za dalju saradnju Češke i Srbije u toj oblasti.

http://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/development_cooperation_and_humanitarian/bilateral_development_cooperation/evaluation/index.html

 • 9. decembra 2014.godine Oaza Sigurnosti u saradnji sa lokalnom samoupravom a povodom kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je organizovala okrugli sto na kojem su uzeli učešće predstavnici institucija i organizacija koje su potpisnici Protokola o međusektorskoj saradnji u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici. Ovo je bila prilika da se još jednom javnosti predstavi koje su sve usluge dostupne žrtvama nasilja u Kragujevcu. Oaza Sigurnosti pruža pravnu podrršku žrtvama nasilja u porodici i tokom 2014. godine za pomoć se obratilo 76 osoba. Pravna pomoć se odnosila na mere zaštite žrtava nasilja u porodici, razvod braka i roditeljsko pravo a u nekim slučajevima se radilo na raspravljanju zajedničke imovine stečene tokom braka.

 • 25. novembra 2014. godine povodom kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama članice Oaze Sigurnosti: Milanka Stevović, Vera Simić i Mina Mijailović i direktorka zonske kancelarije UNICEF-a u Zvečanu, Ivana Milosavljević  su bile pnelistkinje diskusije koje je organizovala NVO Santa Marija iz Zvečana. Cilj ove aktivnosti je podizanje nivoa svesti javnog mnenja o problemu nasilja u porodici radi promene stava i razvijanja drugačijeg pristupa rešavanju problema, motivacija institucija i NVO da pristupe organizovanju poželjnog i povoljnog sistema zaštite, kao i ohrabrivanje žrtava, potencijalnih žrtava i njihove okoline kako i gde da potraže pomoć i zaštitu.

 • 15. oktobra 2014. godine obeležile smo dan žena na selu i tom prilikom organizovali predavanje o organskoj proizvodnji za naše drage žene sa sela koje su učestvovale na radionicama koje su organizovane na projektima ‚‚ Inicijativa za žene na selu ‚‚ i ‚‚ Podrška prewvenciji karcinoma kod žena u Regionu Šumadija‚‚ Predavać je bila prof.Dr Olivera Nikolić

 
 

 • od 28 jiula 2014. godine do 14. avgusta 2014. godine članica Oaze Sigurnosti ,Mina Mijailović, je bila učesnik radionice ‚‚ Borba protiv nasilja nad ženama i decom‚‚ koja je održana u Izraelu u gradu Haifa u organizaciji  Golda meir Trening Centra. Pored naše učesnice iz Srbije na radionici su bile i predstavnice iz : Makedonije, Mijan Mara, Gane, Kenije, Kameruna, Moldavije, Gvatemale, Jermenije i Ugande.


 

 • 23. aprila 2014.godine održana je završna konferencija projekta ‚‚ Unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici kroz uspostavljanje sistema za monitpring i evaulaciju međusektorske saradnje‚‚ u Kragujevcu. Konferenciji su prisustvovali gosti iz cele Srbije iz institucija koje pružaju usluge žrtvama nasilja u porodici kao i ženske organizacije iz ‚‚ Mreže protiv nasilja nad ženama ‚‚ Marija Stojadinović je predstavila indikatore koji su kreirani za praćenje primene Protokola, Jasmina Nikolić  rezultate istraživanja koje je uradilo Viktimološko društvo Srbije a Zoran Luković je predstavio jedinstvenu  bazu podataka koja je kreirana radi boljeg sagledavanja nasilja u porodici u Kragujevcu kroz statističke podatke koje bi unosili sve institucije i organizacije koje su potpisnice Protokola.

 • 3. marta 2014.godine Oaza Sigurnosti je organizovala izložbu radova žena sa sela koje su učestvovale u radionicama koje su održane na projektu ‚‚ Inicijativa za žene na selu ‚‚ koji je finansijski podržana od Trag fondacije.

 • 27. februara 2014. godine Oaza Sigurnosti je održala konferenciju za medije na kojoj je predstavljena brošura ‚‚Međusektorska saradnja u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici u Kragujevcu - istraživanje‚‚. U istraživanju su učestvovali svi saradnici na projektu ‚‚ Unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici kroz uspostavljanje sistema za monitoring i evaulaciju međusektorske saradnje‚‚. Ispitano je 300 osoba koje su bile žrtve nasilja i 200 profesionalaca u institucijama koje su potpisnice Protokola o međusektorskoj saradnji. Podatke je obradilo Viktimološko društvo Srbije.

 • 24. januara 2014. godine predsedniku Skupštine Grada Kragujevca , Saši Milenići predata peticija koju su potoisali građani Kragujevca a pokrenula Oaza Sigurnosti na projektu ‚‚ Inicijativa za žene na selu‚‚ u kojoj se traži da odbornici Krtagujevca donesu odluku da se u budžetu Grada Kragujevca na liniji 484 iz koje se finasiraju udruženja građana , opredele sedstva za ženska udruženja na selu.

 • Od 22. do 23. januara 2015.godine održan je trening ‚‚ Monitoring i evaulacija primene protokola o međusektorskoj saradnji ‚‚ sa članovima radne grupe ma projektu ‚‚ Unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici kroz uspostavljanje sistena za monitoring i evaulaciju međusektorske saradnje‚‚ Kreirani su indikatori koji će meriti primenu Protokola. Pošto su članovi radne grupe bili predstavnici institucija i organizacija koje su bave zbrinjavanjem žrtava nasilja u porodici , izrađen je i  trogodišnji akcioni plan za unapređenje sistema zaštite od nasilja u porodici u Kragujevcu.

 

 • Od oktobra 2013 godine počelo se sa realizacijom aktivnosti na projektu ‚‚ Inicijativa za žene na selu ‚‚, radionice o socijalnom preduzetništvu , javni skupovi poselima i potpisivanje peticije kojom se daje podrška Oazi Sigurnosti o zastupanju inicijative da se u budžetu Grada Kragujevcu u liniji 481 koja je određena za finasiranje udruženja građana opredela sredstva za finasiranje ženskih udruženja sa sela.

 • U oktobru i novembru 2013.god. organizovane su radionice primera dobre prakse u Srbiji kada se radi o međusektorskoj saradnji kod zaštite žrtava nasilja u porodici na projektu ‚‚ Unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici kroz uspostavljanje sistema za monitoring i evaulaciju međusektorske saradnje‚‚. Predavači su bili : Silvija Kranjc , direktorka Centra za socijalni rad u Somboru i Slobodan Josimović , pomoćnik javnog tužioca u Zrenjaninu.

 

 • 31.otobra 2013.god. održana je konferencija u Skupštini Grada Kragujevca na kojoj je predstavljen projekat ‚‚ Inicijativa za žene na selu‚‚ o aktivnostima projekta i podršci koju pruža lokalna samouprava govorile su :Milanka Stevović, predsednica UO Oaze Sigurnosti , Mina Mijailović , koordinatorka projekta i Snežana Živanović -Katić , pomoćnica  gradonačelnika Kragujevca za oblast poljoprivrede.

 • 30. septembra 2013.godine u Kragujevcu je održan trening za članove Radne grupe na projektu ‚‚ Unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici kroz uspostavljanje sistema za monitoring i evaulaciju međusektorske saradnje‚‚,. Predavači su bile članice organizacije ‚‚ Persefona‚‚ iz Brna iz Republike Češke . članice ``Persefone‚‚ su vodile i radionice od dobroj preksi u zemljama EU o dobroj međusektorskoj saradnji.

 •  Od septembra 2013. godine Oaza Sigurnosti je počela sa organizovanjem kreativnih radionica na seoskom području Grada Kragujevca koje su jedna od aktivnosti na projektu ‚‚ Inicijativa za žene naselu‚‚ koji je finasijski podržan od Trag fondacije.

 • Od jula do karaja avgusta radilo se po fokus grupama na projektu ‚‚ Unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici kroz uspostavljanje sistema za monitoring i evaulaciju međusektorske saradnje‚‚ u Kragujevcu , Aranđelovcu, Topoli, Rači, Batočini, lapovu i Kniću. Moderator fokus grupa je bila Radmila Miković.

 

 • Od 12 jula smo počeli sa istraživanjem na projektu ‚‚ Unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici kroz uspostavljanje sistema za monitoring i evaulaciju međusektroske saradnje‚‚ . Planiarano je intervjuisanje/ anketiranje 500 ispitanika, 300 žrtava nasilja i 200 profesionalaca zaposlenih u institucijama koje su potpisnice Protokola o zaštiti žrtava nasilja u porodici. Obuku za 10 anketara koji su angažovani na projektu će uraditi Viktimološko društvo Srbije koje će i obraditi rezultate istraživanja. Intervjuisanje žrtava nasilje će biti obavljeno u prostorijama Oaze Sigurnosti kao i na terenu a zaposleni u institucijama će biti anketirani u samom institucijama.

 

 

 • 4. jula 2013.godine u Narodnoj biblioteci `` Vuk Karadžić‚‚ u Kragujevcu predstavljeno je istraživanje koje je urađeno u okviru projekta ‚‚ Rod i vizuelne umetnosti u regionu Šumadije ‚‚. Autorke istraživanja su Snežana Grujić i Jelena Petrović - Desnica , saradnice Oaze.Uzorak za kvalitativnu i kvantitativnu analizu činili su studenti /knje FILUMa, nastavno osoblje FILUMa i članice likovnih udruženja. Rad nastao na osnovu ovog empirijskog istraživanja je bio predstavljen u Beogradu na međunarodnoj konferenciji ‚‚Mind the Gap‚‚ održanoj krajem aprila 2013. u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

  

 • Oaza Sigurnosti je započela realizaciju projekta ‚‚Unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici kroz uspostavljanje sistema za monitoring i evaulaciju međusektorske saradnje ‚‚ . Projekat realizuje u partnerstvu sa organizacijom Caritas Češka Republika. Saradnici na projektu su institucije koje su potpisnice protokola o međusektorskoj sardnji u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici na teritoriji Grada Kragujevca : Centar za socijalni rad,  Policijska uprava, Dom Zdravlja, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Klinički centar Kragujevac,  Školska uprava i Grad Kragujevac.

Projekta se realizuje na teritoriji Grada Kragujevca i opština : Aranđelovac, Topola, Batočina, Rača, Lapovo i Knić. Njava početka projekta je bila 31. maja 2013.god. na konferenciji za novinare u Skupšuni Grada.

Projekat finasira delegacija EU u Republici Srbiji u okviru EIDHR programa

 

 

 

 • Između udruženja građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama  ‚‚ATINA‚‚ iz Beograda i  Oaze Sigurnosti je potpisan memorandum o saradnji na realizaciji projekta ‚‚Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima‚‚ kojim je predviđena saradnja u cilju unapređenja mehanizma za suzbijanje trgovine ljudima. Milanka Stevović je kao predstavnica Oaze Sigurnosti učestvovala na seminaru koji je organizovan za organizacije civilnog društva 30. i 31. marta 2013.god. u Novom Sadu.

 

 

 

 

 • Nacrt projekrta javnog zasupanja u lokalnoj zajednici Oaze Sigurnosti i jos 10 projekata organizacija civilnog sektora su od strane Odbora za selekciju Balkanskog fonda za lokalne inicijative ocenejni kao najkvalitetniji. Predstavnice Oaze Sigurnosti Mina Mijailović i Dušica Džajević su počele edukaciju sa predstavnicima iz ostalih orhganizacija o veštinama javnog zastupanja koje je BCIF organizuje u Beogradu.

     

 

 • Od 11. februara 2013. godine Oaza Sugurnosti je krenula sa projektom ‚‚Podrška poboljšanju higijenskih navika i očuvanju reproduktivnog zdravlja kod romske polulacije‚‚ Zajedno sa šefom kancelarije za romska pitanjau u gradskoj upravi Kraguejvca organizuje se radionice za žene i muškare u romskim naseljia i kampanja ‚‚od vrata do vrata‚‚ kojom prilikom se dele higijenski paketi i sa stanovištvom se razgovara o usvajanju zdravih stilova života i po pitanju higijene, prevenciji nastajanja hroničnih bolesti i sl..

 

 

 • 31.12.2012.godine Oaza Sigurnosti je završila projekat ‚‚ Podrška prevenciji karcinoma kod žena u regionu Šumadija , Srbija 2010 - 2012‚‚ 

Realizaciju projekta smo započeli u septembru 2010.godine. Za potrebe relizacije planiranih aktivnosti nabavljena je oprema za ginekološku ambulantu u vrednosti od 4.291.852,53 din uključujići i jedno trenskoi jedno putničko vozilo. Izvršena je adaptacija prostora za citološku laboratoriju u anbulanti u Stanovu i nabavljena oprema u vrednosti od 3.031.853,32 dinara. Kreiran je softver za bazu podataka. Organizovano je 211 terenskih poseta tokom kojih je pregledano 4292 žene. Kampanjom ‚‚ oa vrata do vrata‚‚ je obuhvaćeno 7500 domaćinstava na selu a na 52 radionice o ženskom zdravlju je bilo prisutno 930 žena.

Tokom projekta su realizovane i aktivnosti koje nisu bila prvobitno planirane a to su ginekološki pregledi za žene iz romske populacije u Kragujevcu i predavanja u srednjim školama za učenike o ženskom zdravlju i značaju prevencije u lečenju raka grlića materice. Iz 4 romska naselja je pregledano 70 žena a na 8 predavanja u srednjim školama je prisustvovalo 418 učenika/učenica.

 • U decembru 2012. godine Oaza Sigurnosti je započela sa realizacijom projekta ‚‚ Rod i vizuelne umetnosti na području regiona Šumadije ‚‚ , koordinatorka projekta Snežana Grujić. Projekat je zamišljen kao naučno istraživački rad koji ima za cilja da ispita zastupljenost feminističkog pristupa u shvatanjima i stvaralaštvu vizuelnih umetnica na teritoriji Šumadije. Predmet istraživanja je ispitivanje stavova i mišljenja stvarateljki u oblasti vizuelnih umetnosti, konkretno, studentkinja i nastavnog osoblja sa Filološko - umetničkog fakulteta u Kragujevcu, kao i članice udruženja Likovnih umetnika Ktragujevca u oblasti uticaja  roda na umetničko stvaralaštvo i estetičke stavove.

 

 

  

 

 • 12. oktobra 2012.godine Oaza Sigurnosti je imala priliku da u ambasadi Republike Čeke u Beogradu predstavi rezultate projekta ‚‚ Prevencija karcinoma kod žena u regionu Šumadija , Srbija 2010 - 2012. ‚‚ Vera Simić , koordinatorka projekta i dr Dubravka Đurković koja je bila na čelu stručnog tima projekta su govorile o ovom jedinstvenom projektu koji je spasao 4 života , naime kod toliko žena je otkriven karcinom a koje možda ne bi otišle na pregled na vreme , jer karcinom grlića materice ne pokazuje simptome u ranoj fazi ali ako se otkrije na vreme velike su šanse da lečenje bude završeno uspešno. Veliko interesovanje na prisutne je ostavila i priča  žena koja je od strane Oaze Sigurnosti bila angažovana kao volonter u svom selu da pomogne oko pozivanja žena na preglede i samo zato što su pregledi bili organizovani u njenom selu , uradila je ginekološku pregled posle koga je urađena operacija i uspešno se oporavlja.

 

 

 • od 26 do 27 seprtembara 20012.godine Milanka Stevović je učestvovala  na konferenciji povodom okončanja projekta ‚‚Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja‚‚ SZRN koji je relizovalo Ministarstvo zdravlja i socijalne politike, Uprava za rodnu ravnopravnost uz podršku Vlade Kraljevine Norveške, UNDP kroz program UN za razvoj. Na konferenciji us predstavljeni rezultati projekta među kojim je usvojena Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje naislja u porodici i partnerskim odnosima u RS i urađen Nacionalni akcioni plan za sprovođenej strategije, čije se usvajanje očekuje.

 • Od 26 do 29 septembra 2012. godine Mina Mijailović je u Ivanjici  učestvovala na seminaru ‚‚zastupanje prava korisnica pred centrima za socijalni rad i policijom - nadležnost institucija i žalbeni mehanizmi‚‚ u oragnizaciji AŽCa

 

 

 • Od 24 do 26 jula 2012.godine Vera Simić je u Beogradu prisustvovala seminaru ‚‚ Metodologija monitoringa ljudskih prava ‚‚ u organizaciji AŽCa .

 • I u 1012. godini se nasavljaju aktivnosti na projektu ‚‚ Podrška prevenciji karcinoma kod žena u regionu Šumadija , Srbija 2010 - 2012.‚‚ Zaključno sa mesecom maj 2012. pregledano je 2962 žene . U isto vreme se organizuju radionice na temu ‚‚ Žensko zdravlje ‚‚

 

 • 25 i 26 maja 2012. godine na Zlatiboru je održan tening za članice Oaze Sigurnosti koje su angažovene na projektu  ‚‚ Podrška prevenciji karcinoma kod žena u regionu Šumadija, Srbija 2010 - 2012‚‚. Tema je bila ‚‚ javno zagovaranje ‚‚

   

 • 4 i 5 aprila 2012.god. u Beogradu je  Mina Mijailović ispred  Oaze sigurnosti koja je članica  Mreže žene protiv nasilja prisustvovala sastanku  na kojem su predstavljene aktivnosti na projektu Osnaživanje Mreže žene protiv nasilja u dva koraka. Prve večeri je organizovano druženje sa Eve Elsner , američkom  dramskom spisateljicom  , feministkinjom i aktivistkinjom poznataom po dramskom tekstu Vaginini monolozi

 

 • U nedelji obeležavanja borbe protiv karcinoma grlića materice , članice Oaze sigurnosti su 28. januara 2012. god. na zelenoj pijaci delile liflete i brošuru o značaju redovnih ginekoloških pregleda i ujedno pozivale žene da dođu na ginekološke preglede koje Oaza sigurnosti organizuje u selima zajedno sa Domom zdravlja iz Kragujevca.

 

    

 

 • Za medecinski tim na projektu ’’Podrška prevenciji karcinoma kod žena u regionu Šumadija ’’ 19 i 20 novembra 2011. god. organizovan je trening gde su obradene teme : Dijagnostika  predmalignih promena i karcinoma  grlica materice , Human papiploma virus, HPV pridružene bolesti , Polno prenosive bolesti, Preventivni onkološki programi u republici Ceškoj  i Dijagnostika karcinoma dojke u Ceškoj republici. Predavač je bila dr Lucija Moukova sa Onkološkog instituta u Brnu.


        

 

                                  

 •  od 27 do 29 oktobra 2011.god. Članice Oaze sigurnosti su  prošle obuku iz Strateškog planiranja. Predavac Radmila Mikovic , samostalni konsultant.


     

 

                                             

 • 13.oktobra 2011.god. održana tribina na kojoj je predstavljena brošura Pravni vodič u Narodnoj biblioteci u Kragujevcu.Na tribini su govorili Dejan Gajić ispred Advokatske komore iz Kragujevac i Snežana Grujić predstavnica Oaze sigurnosti .


      

                     

 • 22. Juna 2011.god. Komandir policijske stanice u Kragujevcu Radivoje Dašic je održao predavanje za savetnike u Savetovalištu o procedurama kod  prijavljivanja  nasilja u porodici 


 

 • Od 07 do 9  juna 2011. godine  organizovani treninzi za psihološku podršku za advokate, advokatske pripravnike i dipl. parvnike koji su angažovani na projektu ’’ Pravno savetovalište za žrtve nasilja u porodici ’’ .Predavači su bili : prof. filosofije Snežana Grujić , Jasmina Nikolić iz Viktimološkog društva Srbije i Marija Stojadinović iz BSC-a.  Sanja Copić je održala trening o međunarodnim standardima iz oblasti zaštite žrtava nasilja u porodici.


        

                               

 • Dana 26.05.2011.god. našu organizaciju su posetili predstavnici Ambasade Republike Česke i organizacije Caritas iz Praga. Cilj posete je monitoring projekta „ Podrška prevencije karcinoma kod žena u regionu Šumadije‚‚. Tom prilikom smo razgovarali o mogucim izvorima finasiranja troškova lečenja žena kod kojih je utvrđeno postojanje kancerogenih promena , a koje nisu zdravstveno osigurane i ne mogu pokriti  troškove operacije i lečenja. Prema našoj evidenciji trenutno ima pet žena koje čekaju na operaciju i čiji životi zavise od toga da li ćemo uspeti da obezbedimo sredstva za njihovo lečenje. Zato smo pokrenuli akciju prikupljanja sredstva i ovom prilikom pozivamo sve koji su u mogućnosti da skomnim prilozima pomognu da ove žene  ne budu zaboravljene i izgubljene za uvek.


     

 

 • 13.06.2011. god. Započeli smo sa procesom edukacija osoblja koje ce raditi u Savetovališu za žrtve nasilja u porodici. Za advokatske pripravnike i nezaposlene diploirane pravnike održan je instruktivni seminar o pravnoj zaštiti žrtava nasilja u porodici u našem zakonodavstvu.

 

   

 

 • Od 24 do 27 maja  Oaza sigurnosti je uzela učešce u   studijskom  putu  u Briselu  ’’ Podrška organizacija civilnog sektora u borbi protiv raka’’ koji je održan u organizaciji Pepole to People program ( P2P) , Evropske lige za kancer  i  Evropske koalicije pacijenata obolelih od kancera .

P2P program obuhvata zemlje koje su kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u EU : Albanija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, bivša Jugoslovenska Rebublika Makedonija, Crna Gora , Srbija, Turska , Island i Kosovo. Iz Srbije su bili predstavnici organizacija : JEFIMIJA-Maja Gulan  , IOCPR -  Saša Milosavljević  , DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV RAKA SOMBOR  - Dragan Trkulja   i  OAZA SIGURNOSTI  - Mina Mijailović . Učesnici su imali priliku da prisustvuju konferenciji   ‚‚Highlight on Healtthy  Lifestyles’’ koja je bila održana u sklopu  EVRPOSKE NEDELJE PROTIV KANCERA  na kojoj su govornici bili eminentni članovi komiteta EU  ali i osobe koje su i same vodile borbu proti kancera ili je i dalje vode.
 Projekat Oaze sigurnosti  ’’Podrška prevenciji karcinoma kod žena u regionu Šumadija ’’je bio interesantan jer za ciljnu grupu ima žene sa seoskg područja.


      • Oaza sigurnosti u maju 2011. godine počinje da realizuje projekat „ Pravno savetovalište za žrtve nasilja u porodici“. Projekat finansira Vlada Republike Norveške u okviru projekta „ Borba ptoriv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“  koji sprovodi Uprava za rodnu ravnopravnost. Partner na ovom projektu je Osnovna advokatska komora. Savetovalište ce raditi dva puta nedeljno po tri sata. Izabrani advokati Osnovne advokatske komore u Kragujevcu ce zainteresovanim strankama pružati advokatske usluge u procesima zaštite od nasilja u porodici. Projekat traje 8 meseci. • Naša organizacija je ucestovala u fokus grupnoj diskusiji koja je održana u Kragujevcu 02. Marta 2011 godine uprogramskoj oblasti Odgovornost I transparentnost rada državnih insitucija koju jeorganizovao  Instit za održive zajednice kroz program “ Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva”.

 

 • Nova Oprema za Dom Zdravlja u Kragujevcu 09.12. 2010. U Domu Zdravlja u Kragujevcu održana je press konferencija gde su novinari mogli da vide opremu koja je nabavljena u okviru  projekta ’’ Podrška prevenciji karcinoma kod žena u regionu Šumadija , Srbija 2010 – 2012 ’’ , renoviranu citološku laboratoriju i terensko vozilo marke OPEL VIVARO

    

                                 
 

 • Studijsko putovanje u Švedsku   U periodu od 26. do 30.oktobra  Vera Simic, clanica Oaze sigurnosti je kao deo kragujevackog tima, delagacije Uprave za rodnu ravnopravnost  bila su u studijskoj poseti Malmeu, Švedska. Cilj posete bio je upoznavanje sa dobrim praksama sprečavanja i suzbijanja nasilja u porodici, poboljšanja pristupa uslugama za žrtve porodicnog nasilja, ali i uspostavljanje i jačanje saradnje u navedenoj oblasti izmedu Srbije i Švedske sa jedne, i Kragujevca i Malmea sa druge strane.

Studijsko putovanje je jedna od projektnih aktivnosti koju sprovodi Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške, i uz strucnu i tehnicku saradnju i podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) kroz projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“.
                            
       

 

 •  Studijsko putovanje u Bisel ‘’ Borba protiv porodicnog nasilja u zemljama Zapadnog Balkana

 ‘’HNVO “Oaza sigurnosti” je bila jedna od učesnica konferencije “ Combating domestic violence in Western Balkans and Turkey“ održane u periodu od 25 – 28. oktobra 2010. godine u Briselu u organizaciji i pod pokroviteljstvom Evropske komisije, a u okviru programa  People 2 People (P2P).  Ucestvovalo je oko 30 predstavnika/ca NVO sektora iz zemalja ovog regiona, a cilj ovog studijskog boravka je bio zbližavanje organizacija, internacionalizacija evropskih programa za prevenciju nasilja u porodici i zaštitu žrtava nasilja, razmena iskustava i primera dobre prakse kao i upoznavanje sa institucijama, strukturom, platformom i programima   Evropske Unije  vezanim za ovu temu.
   Učesnice konferencije su tokom četvorodnevnog rada mogle da čuju i prodiskutuju izlaganja predstavnica iz svih zemalja učesnica. Govorilo se o zakonskoj regulativi i programima u okviru Evropske Unije, ali i u zemljama kandidatima, odnosno potencijalnim kandidatima za članstvo u EU, zatim o ulozi organizacija civilnog društva u borbi protiv nasilja nad ženama i u porodici, zaštiti žrtava, narocito žrtava iz osetljivih  društvenih grupa: migracionih, invalidnih, ekonomsko zavisnih; o promociji rodne ravnopravnosti i nenasilja u školama, zdravstvu i  medijima. Predstavnice Srbije dr. Mirjana Dokmanovic i Ana Milenic  su imale prezentacije o zakonodavstvu i praksi zemalja kandidata i potencijalnih kandidata u ovoj oblasti, odnosno o realizovanim fondovima EU na suzbijanju nasilja u porodici u Srbiji. Kao pozitivan primer je naveden projekat „ Sigurne kuce“ u Kragujevcu, koji je od sredstava dobijenih iz Fonda za socijalne inovacije i namenjenih za jednogodišnji rad skloništa, uspeo da privuce i druge donatore, a potom i lokalnu samoupravu i preraste u stalnu instituciju u sklopu gradskog centra za socijalni rad, o cemu je govorila predstavnica „Oaze sigurnosti“.
  Osim značajnih informacija i znanja, druženja i novih poznanstava, učesnici/ce konferencije iz Belgije  nose i impresivne utiske iz posete Evropskom parlamentu, kao kancelarije Srbije u Briselu.
   

  
                 

 

 • Od septembra 2010. godine Oaza je započela relaizaciju projekta „ Podrška prevenciji karcinoma kod žena u regionu Šumadije. Projekat realizujemo u partnerstvu sa organizacijom Caritas iz Češke i Domom zdralvja u Kragujevcu, uz finansijsku podršku Češke razvojne agencije. Ciljna grupa su žene sa seoskog područja.


          

 

 

25 i 26 maja 2012. godine održan je trening na temu Javno zagovaranje za tim Oaze Sigurnosti a predavač je bila Radmila Miković – samostalni consultant

Søger du et apotek hvor du kan købe Viagra online i Danmark, køb Viagra Sildenafil Citrat uden recept. Erektion afhænger af mange faktorer såsom personens alder. Erektil dysfunktion kan kaldes en reel plage for det moderne menneske, køb Viagra på nettet uden recept i Danmark. Køb af Viagra på Apotek. Viagra er en effektiv impotensbehandling, køb Viagra i Danmark. Virker på 30 minutter og holder i op til 6 timer. Køb Viagra sikkert. Gratis levering næste dag.

Ministarstvo inostranih poslova republike Češke

Ceritas Czech Republic

Češka razvojna agencija

Dobrotvorni fond ADRA

Mlekara Šabacbuy metformin online australia ciprofloxacin kaufen rezeptfrei